Menu

Vedtægter

Vedtægter

Holmegaard Glasværks Boldklub

VEDTÆGTER

udg. 2014

§ 1 Klubbens navn er Holmegaard Glasværks Boldklub, stiftet den 6. april 1904. Klubbens formål er at samle alle interesserede til at spille fodbold.

§ 2 Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til klub-bens kasserer. Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse af et medlem i klubben. Enhver der er fyldt 16 år kan blive optaget i seniorafdelingen. I ungdomsafdelingen kan enhver dreng eller pige blive optaget som medlem.

Æresmedlemmer kan på bestyrelses opfordring blive udnævnte på generalforsamlingen.

§ 3 Kontingent for aktive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen, således at kontingent for såvel senior- og ungdomsspillere opkræves halvårligt. Bestyrelsen kan nægte medlemmer i kontingentrestance at deltage i turneringskampe, ligesom bestyrelsen for ukorrekt opførsel kan indføre sanktioner.

§ 4 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og vælger formanden, kasserer og minimum 5 bestyrelsesmedlemmer, minimum 1 bestyrelsessuppleant og minimum 1 revisor.

§ 5 Bestyrelsen varsler generalforsamlingen med mindst 12 dages varsel. Generalforsamlingen skal som minimum varsles på klubbens hjemmeside. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Ændring af love

7. Valg af ledelse i henhold til § 4

8. Eventuelt
Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 5 og 6 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Denne ledes af en på denne valgt dirigent. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Alle afstemninger er skriftlige såfremt blot et enkelt medlem ønsker det. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Alle aktive og passive medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret. Alle medlemmer der ikke er myndige kan stemme på generalforsamlingen ved pågældende medlems værge. Alle fremmødte kan maksimalt afgive 1 stemme. Et medlem med stemmeret kan ikke både afgive stemme på egne vegne og på vegne af ikke myndigt medlem.

Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan fordres af 1/3 af de aktive medlemmer over 16 år, som indgiver skriftlig krav herom til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt. Klubbens aktive og passive medlemmer over 16 år har stemmeret.

§ 7 Formanden vælges for en 2 årig periode på ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for en 2 årig periode, dog således at der altid er mindst 2 bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg.

Kasserer, revisor og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

§ 8 Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold og dens på lovlig måde vedtagne beslutninger forpligter klubben. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når der er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer til stede. Formanden leder foreningens møder og indkalder til bestyrelsesmøder når der findes anledning hertil, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. I tilfælde af stemmelighed under afstemning gør formandens stemme udslaget. Kasseren kan deltage på bestyrelsesmøder men har ikke stemmeret.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst halvdelen af bestyrelsen i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen
§ 9 Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen og under-skrives af kasserer og revisor.
§ 10 Der kan af bestyrelsen nedsættes udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgene skal referere direkte til bestyrelsen.
§ 11 Såvel klubbens medlemmer som bestyrelse hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede gældsforpligtel-ser, for hvilke klubben alene hæfter med sin respektive formue.

§12. Foreningens opløsning.
Stk. 1. Beslutning om opløsning af klubben Holmegaard Glasværks Boldklubforeningen, kan kun træffes med ¾ flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med mindst 8 dages varsel.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning overgår en eventuel formue samt rekvisitter til idrætslige formål i Næstved Kommune.  Fordelingen sker i samarbejde med Næstved kommune Kultur & Fritid

Vedtægterne godkendt på klubbens generalforsamling februar 2019

Luk